برگزاری بیستمین سالگرد شرکت سنادام پارس مرداد ماه 1402

برگزاری بیستمین سالگرد شرکت سنادام پارس مرداد ماه 1402