سومین جشنواره گاوهلشتاین ایران، اصفهان

سومین جشنواره گاوهلشتاین ایران، اصفهان
سومین جشنواره گاولهشتاین