دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران

دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران

دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران
8-9 شهریورماه 1402
برگزار کنندگان : انجمن علوم دامی ایران و دانشگاه تهران
کرج – چهارراه دانشکده – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران – گروه علوم دامی – انجمن علوم دامی ایران