نوزدهیمن نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی اصفهان ۱۸- ۲۱ خرداد

نوزدهیمن نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی اصفهان ۱۸- ۲۱ خرداد

شرکت سنادام پارس با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری  اجتماعی، در این نمایشگاه شرکت خواهد داشت.

نمایشگاه بین المللی اصفهان: کمربندی شرقی، روبروی منطقه روشن دشت

۱۸ الی ۲۱ خرداد ۱۴۰۰

ساعت بازدید ۱۰ الی ۱۸